Fabrikanten

Privacy informatie

Bescherming van het Privéleven
Alle persoonlijke gegevens zijn bestemd voor intern gebruik van Ryco. Deze gegevens kunnen medegedeeld worden aan derden doch uitsluitend voor marketingdoeleinden uitgaande van Ryco zelf, behoudens in geval van verzet door de klant ten laatste op het ogenblik van bestelling. De klant beschikt op elk ogenblik en kosteloos over het recht van inzage en verbetering van deze gegevens. Ten dien einde volstaat het een e-mail te sturen naar info@ryco-wijnen.be. Voor inlichtingen betreffende diensten na verkoop alsook voor mogelijke klachten kan de klant steeds per e-mail terecht bij Ryco, op het voormelde e-mailadres. De klant erkent expliciet dat een door hem opgegeven email adres geldt als het adres waarnaar correspondentie rechtmatig toegezonden kan worden en dat de email communicatie tussen hem en Ryco de rechtskracht van een schriftelijk bewijs bezit. De klant wordt aangeraden zijn email adres regelmatig op nieuwe post te controleren.

Verder