Fabrikanten

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden van BVBA Geubbelmans BE-0446.540.290 voor Ryco-wijnen.be.
Voorwerp
Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele verhouding tussen bvba Geubbelmans tav Ryco-wijnen.be, met zetel te B-2490 Balen, Olmensebaan 138, Ondernemingsnummer: BE-0446.540.290. Elke situatie die niet wordt voorzien door onze algemene of bijzondere voorwaarden, wordt beheerst door de algemeen geldende wettelijke reglementering. De Wet Handelspraktijken dd. 14/7/1991 en het Burgerlijk Wetboek worden gebruikt als grondslag voor de totstandkoming van de betrekkingen met de consument voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst.
Bestelling
Bestellingen via de website Ryco-wijnen.be van bvba Geubbelmans  geschieden steeds onder aanvaarding van de algemene voorwaarden. Ryco-wijnen.be heeft het recht om onnauwkeurige of onvolledige bestelformulieren niet te verwerken.
Verzakingsbeding
De consument heeft het recht om aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop zonder betaling van boete en zonder opgave van motief, binnen de 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. De consument dient vervolgens de goederen op eigen kosten terug te sturen, waarna Ryco-wijnen.be de aankoopprijs terug zal betalen.
Alcohol & Verantwoordelijkheid
Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Met uw bestelling verklaart u hierbij dat u verantwoordelijk bent voor uw aankoop en ouder bent dan 18 jaar.
Contractpartij
Wij verkopen alleen aan:
a. natuurlijke personen die ouder zijn dan 18 jaar
b. juridische entiteiten met zetel in België en in buitenland.
Bij de acceptatie van deze algemene voorwaarden verklaart de klant dat hij/zij ouder is dan 18 jaar.
Prijzen
De prijzen en tarieven zijn steeds uitgedrukt in Euro en gelden per fles of in geval van proefpakketten per proefpakket, conform de vermelding op website ten tijde van de bestelling of zolang de voorraad strekt. Indien niet anders aangegeven, gaat het hier om flessen met 0,75 Liter inhoud.
Alle prijzen zijn in Euro, inclusief 21% B.T.W., zonder transportkosten.
Ryco-wijnen.be  heeft het recht om prijzen te wijzigen en om eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer u hierdoor zou worden benadeeld, wordt u middels per e-mail op de hoogte gesteld. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren. Daarnaast kan Ryco-wijnen.be prijzen wijzigen indien deze prijswijzigingen te wijten zijn aan objectieve omstandigheden (BTW, taksen op goederen, verpakkingsmateriaal, vervoer, ..).
Alle aanbiedingen van Ryco-wijnen.be zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de wijn. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt er contact met u opgenomen en u eventueel een alternatief aangeboden. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren.
Betaling
Al onze facturen zijn contant of per overschrijving te betalen, tenzij anders overeengekomen.
Nadat u uw bestelling heeft verzonden ontvangt u van onze e-mail robot een ontvangst bevestiging.
Uw bestelling is nu bij ons geregistreerd en zal omgaande bewerkt worden.
Na beoordeling van uw bestelling wordt u een orderbevestiging als overeenkomst per e-mail toegestuurd.
Facturen dienen uiterlijk op de vervaldatum betaald te worden op een door Ryco-wijnen.be opgegeven bankrekeningnummer. In geval van gedeeltelijke levering, verbindt de klant zich tot betaling van het reeds geleverde conform de prijszetting op de factuur. Klachten aangaande de factuur dienen schriftelijk of per e-mail en binnen 8 dagen na factuurdatum aan Ryco-wijnen.be te worden gemeld.
Indien één of meerdere facturen niet of te laat betaald werden alsook in geval van faillissement, bewindvoering, collectieve schuldenregeling en elke andere indicatie van kennelijk onvermogen of onbekwaamheid behoudt bvba Geubbelmans zich het recht om geleverde, niet betaalde wijnen en materialen in bruikleen terug op te eisen zonder kosten, alsook  om elke bestellingen te weigeren, tevens kan zij een lopende bestelling opschorten zolang facturen niet of niet volledig werden betaald, zonder dat de bvba Geubbelmans tot enige schadevergoeding gehouden is of kan zijn.
Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde producten blijven de uitsluitende eigendom van BVBA Geubbelmans zolang zij niet volledig betaald werden, zelfs indien zij werden gewijzigd of geïncorporeerd en onverminderd de verplichting van de klant om zich te verzekeren voor de risico’s van de producten en ervoor te zorgen als goed huisvader. De klant onthoudt zich er te allen tijde van om de producten weder te verkopen onder een andere benaming of merk dan deze aangeduid door Ryco-wijnen.be
Overmacht
BVBA Geubbelmans is nimmer aansprakelijk voor overmachtsituaties of iedere andere oorzaak buiten haar wil gelegen (oorlog, staking, lock out, breuk, diefstal, brand, logistieke problemen bij transporteurs en derden aangestelden, edm) dewelke ertoe zouden kunnen leiden dat bvba Geubbelmans niet of niet tijdig aan haar verplichtingen kan voldoen, hoewel zij steeds alles in het werk zal trachten te stellen om desgevallend met vertraging de overeenkomst uit te voeren, zonder dat zij tot schadevergoeding gehouden is of kan worden.
Toepasselijk recht en bevoegdheid
Alle onze overeenkomsten, inclusief de bijzondere en algemene contract- en factuurvoorwaarden, alsook de uitvoering ervan zijn onderworpen aan het Belgische Recht. De nietigheid van één of meer onderdelen van onderhavige voorwaarden heeft in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg doch slechts tot nietigheid van het geviseerde onderdeel. De overige bepalingen blijven derhalve volledig en onverlet van toepassing. In geval van enige betwisting is het Belgische recht van toepassing en zijn de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement te Turnhout of Antwerpen bevoegd naar keuze van BVBA Geubbelmans BE-0446.540.290

Verder